Резултати

Резултатот кој ќе го добие корисникот по пополнување на прашалникот е процентот на совпаѓање со политичките партии во Македонија. Покрај овој резултат, понудена е и табела во која се прикажани точниот број на совпаѓања на одговорите на корисникот со одговорите на партијата, поделени во две категории:

  • Потполно согласување со одговорите на партиите
  • Делумно совпаѓање со одговорите на партиите, односно од иста страна на спектарот.

Постојат и понапредни резултати кои на корисниците им овозможуваат да погледнат:

  • Согласување со одговорите на партијата по области: Овој приказ овозможува понапреден преглед на резултатите, со што корисникот ќе може да ги провери согласувањата со одговорите на партиите од една област или за повеќе области кои ќе ги избере.

  • Согласување со одговорите на повеќе партии по една или повеќе области: Приказот им овозможува на корисниците да ги филтрира своите одговори со одговорите само на една или повеќе партии. Со ова им се овозможува на корисниците да ги споредат своите одговори само со оние партии со кои сакаат.

  • Степен на согласување со одговорите на партиите по повеќе рангирани области: Овој приказ графички го прикажува степенот на согласувања на одговорите на корисникот со одговорите на политичките партии во однос на областите кои корисникот на почеток на апликацијата ќе и означи како важни за него.

  • Поклопување на одговорите на корисникот со одговорите на избрана партија: За понапредните корисници или корисници кои сакаат детално да ги споредат своите одговори со одговорите на партиите е додаден и овој преглед на резултатите.

  • Преглед на одговорите на партиите: Овој приказ ги покажува сите одговори на една партија, за сите области.